Formularz Wniosku o Poznańską Kartę Seniora

DANE WNIOSKODAWCY
ADRES ZAMIESZKANIA

Wnoszę o wydanie

Jednocześnie oświadczam, że:
1. W składanym na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniach identyfikacyjnych wskazałam/em jako miejsce zamieszkania podatnika - miasto Poznań.
2. Dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą i jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych oświadczeń.
3. Zostałam/em poinformowana/y, że Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana, bądź odstępowana nieuprawnionym osobom.

Klauzula informacyjna
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
• Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wydania Karty Seniora - Poznańskiej Złotej Karty, upoważniającej do zniżek w instytucjach biorących udział w realizacji ww. programu, a podstawą przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.


• Ma Pani/Pan prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych;
- żądania: sprostowania danych, które są nieprawidłowe, usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
- żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


Szczegółowe informacje wynikające z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach niniejszej umowy, zostały zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Poznańskiego Centrum Świadczeń w zakładce Opisy spraw – Karta Seniora „Poznańska Złota Karta” lub są dostępne w Dziale Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń.
Wysyłam...