Formularz rekrutacji kandydata do pracy

Nazwa uczelni wyższej/ szkoły:
Rok ukończenia, kierunek:
Specjalność/zawód:
Wpisz kursy, studia podyplomowe,
datę ukończenia nauki lub datę rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania
Okres zatrudnienia: od (miesiąc-rok) do (miesiąc-rok)
Stanowisko pracy: wpisz nazwę stanowiska pracy
Pracodawca: wpisz nazwę pracodawcy
Oświadczenie dot. danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą w Poznaniu, ul. Wszystkich Świętych 1 61-843 Poznań, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCS-Poznan/SkrytkaESP.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: daneosobowe@pcs-poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie wskazanym w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
4. Dane po zrealizowaniu pierwotnego celu będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy i art. 14 i 15 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwi uczestnictwo w procesie rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie ma wpływu na udział w procesie rekrutacji. Podanie informacji o niepełnosprawności jest nieobowiązkowe, ale niezbędne do skorzystania z prawa, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych - pierwszeństwo w zatrudnieniu.
6. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych podanych dobrowolnie) może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Udostępnienie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić organom publicznym, osobom przez nas upoważnionym oraz naszym pracownikom, którzy posiadają dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy zadanie lub innym instytucjom na podstawie przepisów prawa.
8. Ma Pani/Pan prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych
• żądania: sprostowania danych, które są nieprawidłowe, usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
• żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń`.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na automatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
11. Dane osobowe wybranego kandydata w postaci imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania będą udostępnione publicznie na tablicy ogłoszeń Poznańskiego Centrum Świadczeń oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w związku z ogłoszeniem wyników naboru przez okres co najmniej 3 miesięcy zgodnie z art. 15 ust. ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 
Wysyłam...