Formularz rekrutacji kandydata na praktyki absolwenckie

Nazwa uczelni wyższej/ szkoły:
Rok ukończenia, kierunek:
Specjalność/zawód:
Wpisz kursy, studia podyplomowe,
datę ukończenia nauki lub datę rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania
Okres zatrudnienia: od (miesiąc-rok) do (miesiąc-rok)
Stanowisko pracy: wpisz nazwę stanowiska pracy
Pracodawca: wpisz nazwę pracodawcy
Przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: daneosobowe@pcs-poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
2. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych;
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
c) żądania usunięcia danych, gdy:
• dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
• po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych;
• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
• osoby te kwestionują prawidłowość danych;
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych;
• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 
Wysyłam...