Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Szanowni Klienci,

Ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, związane jest z poprawnym obliczeniem Państwa sytuacji dochodowej.

Aby ułatwić Państwu proces ubiegania się o ww. świadczenia przedstawiamy katalog dokumentów, które należy przedłożyć w sytuacji uzyskania lub utraty dochodu.

Zestawienie dokumentów potwierdzających utratę dochodu

 • W przypadku uzyskania prawa do urlopu wychowawczego
  zaświadczenie od pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym lub oświadczenie oraz kserokopię rozliczenia PIT zakładu pracy udzielającego urlopu wychowawczego.
 • W przypadku utraty prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
  zaświadczenie o pobieranym świadczeniu z podaniem okresu pobierania świadczenia i kwoty netto. (dotyczy tylko osób, które nie pobierały świadczenia w Poznaniu).
 • W przypadku utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
  świadectwo pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, zaświadczenie od pracodawcy z podaniem okresu zatrudnienia oraz kwoty netto dochodu uzyskanego w okresie zatrudnienia lub kserokopię rozliczeń podatkowych (PIT) za rok, w którym było zatrudnienie.
 • W przypadku utraty zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym
  zaświadczenie organu wypłacającego świadczenie z podaniem okresu pobierania świadczenia oraz kwoty netto uzyskanej w okresie pobierania świadczenia lub kserokopia decyzji organu określająca czasookres pobierania świadczenia i kserokopia rozliczenia podatkowego (PIT) za rok, w którym było pobierane świadczenie.
 • W przypadku wyrejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenia jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
  kserokopia wypisu potwierdzającego wyrejestrowanie lub zawieszenie działalności gospodarczej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto w okresie prowadzenia działalności gospodarczej.
 • W przypadku utraty zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
  zaświadczenie organu wypłacającego świadczenie z podaniem okresu pobierania świadczenia oraz kwoty netto uzyskanej w okresie pobierania świadczenia lub kserokopia decyzji organu określająca czasookres pobierania świadczenia i kserokopia rozliczenia podatkowego (PIT) za rok, w którym było pobierane świadczenie.
 • W przypadku utraty zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych
  kserokopia aktu zgonu oraz kserokopia wyroku zasądzającego alimenty. Kserokopia aktu zgonu dot. osób niezamieszkałych w Poznaniu.
 • W przypadku utraty świadczenia rodzicielskiego
  zaświadczenie organu wypłacającego świadczenie rodzicielskie o okresie pobierania świadczenia oraz kwocie wypłaconego świadczenia. Nie dotyczy osób, które świadczenie rodzicielskie otrzymywały z Poznańskiego Centrum Świadczeń.
 • W przypadku utraty zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
  zaświadczenie organu wypłacającego świadczenie z podaniem okresu pobierania świadczenia oraz kwoty netto uzyskanej w okresie pobierania świadczenia lub kserokopia decyzji organu określająca czasookres pobierania świadczenia i kserokopia rozliczenia podatkowego za rok, w którym było pobierane świadczenie.
 • W przypadku utraty stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  zaświadczenie uczelni wypłacającej stypendium z podaniem okresu pobierania świadczenia oraz kwoty netto uzyskanej w okresie pobierania stypendium.

Zestawienie dokumentów potwierdzających uzyskanie dochodu

 • W przypadku zakończenia urlopu wychowawczego
  zaświadczenie od pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym (oświadczenie) z podaniem okresu oraz kwoty netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.
 • W przypadku uzyskania prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
  zaświadczenie o pobieranym świadczeniu z podaniem okresu pobierania świadczenia i kwoty netto z miesiąca następującego po miesiącu, otrzymywania świadczenia (dotyczy tylko osób, które nie pobierały świadczenia w Poznaniu).
 • W przypadku uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
  umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, zaświadczenie od pracodawcy z podaniem okresu zatrudnienia oraz kwoty netto z miesiąca następującego po miesiącu uzyskania zatrudnienia.
 • W przypadku uzyskania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
  zaświadczenie organu wypłacającego świadczenie z podaniem okresu pobierania świadczenia oraz kwoty netto z miesiąca następującego od uzyskania świadczenia lub kserokopia decyzji organu określająca czasookres pobierania świadczenia wraz z zaświadczeniem o wysokości kwoty netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie świadczenia.
 • W przypadku zarejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienia jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
  kserokopia wpisu potwierdzającego zarejestrowanie lub wznowienie działalności gospodarczej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym zarejestrowano lub wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej.
 • W przypadku uzyskania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego
  zaświadczenie organu wypłacającego świadczenie z podaniem okresu pobierania świadczenia oraz kwoty netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu lub kserokopia decyzji organu określająca czasookres pobierania świadczenia wraz z zaświadczeniem o kwocie netto uzyskanej za pierwszy miesiąc następujący po miesiącu przyznania świadczenia.
 • W przypadku uzyskania świadczenia rodzicielskiego
  zaświadczenie organu wypłacającego świadczenie rodzicielskie o okresie pobierania świadczenia oraz kwocie wypłaconego świadczenia. Nie dotyczy osób, które świadczenie rodzicielskie otrzymywały z Poznańskiego Centrum Świadczeń.
 • W przypadku uzyskania zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
  zaświadczenie organu wypłacającego świadczenie z podaniem okresu pobierania świadczenia oraz kwoty netto uzyskanej z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie świadczenia lub kserokopia decyzji organu określająca czasookres pobierania świadczenia wraz z zaświadczeniem o kwocie netto uzyskanej za pierwszy miesiąc następujący po miesiącu uzyskania świadczenia.
 • W przypadku uzyskania stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  zaświadczenie uczelni wypłacającej stypendium z podaniem okresu pobierania świadczenia oraz kwoty netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano prawo do stypendium.