Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Szanowni Państwo,

nowe przepisy mają zapewnić wzrost ściągalności alimentów należnych dzieciom oraz poprawić egzekucję świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które były wypłacone kiedy osoba zobowiązana do alimentacji nie opłacała na bieżąco zasądzonych alimentów.

Ustawa wprowadza rozwiązania służące poprawie przepływu informacji między odpowiednimi służbami i instytucjami, a komornikami sądowymi w zakresie danych o dłużniku alimentacyjnym, zwłaszcza w aspekcie podjęcia przez niego zatrudnienia. Wprowadzane rozwiązania dotyczą przede wszystkim doprecyzowania przepisów, które pozwolą na elektroniczną wymianę informacji oraz wzmacniają sankcje nakładane na pracodawców za nielegalne zatrudnianie pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi.

Najważniejsze zmiany w znowelizowanych przepisach to:

  • wprowadzenie zasady, iż wolne od egzekucji jest jedynie 50 % kwot diet przysługujących z tytułu podróży służbowych jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów, w tym należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów;
  • podwyższenie wysokości grzywny wymierzanej przez komornika pracodawcy, który nie wykonuje obowiązków związanych z egzekucją świadczeń alimentacyjnych od zatrudnionego przez niego pracownika z 2 000 do 5 000 złotych, przy czym grzywna taka będzie obligatoryjnie ponawiana w razie dalszego uchylania się przez pracodawcę od wykonywania powyższych obowiązków;
  • podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny wymierzanej przez sąd przy egzekucji świadczeń niepieniężnych z 10 000 do 15 000 złotych;
  • wyłączenie z ograniczenia egzekucji administracyjnej kwot otrzymywanych na pokrycie wydatków służbowych w sytuacji prowadzenia egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów, w tym należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. Ponadto wprowadzono zasadę, iż wolne od egzekucji administracyjnej jest jedynie 50 % kwot diet otrzymanych na pokrycie wydatków służbowych;
  • wprowadzenie kary grzywny od 1 500 do 45 000 zł w przypadku niepotwierdzenia na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę, gdy pracownik jest osobą, wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i pracownik taki zalega ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące, pracodawca lub osoba. Analogicznej karze grzywny będzie podlegał również ten kto, wbrew obowiązkowi wypłaca wynagrodzenie wyższe niż wynikające z umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, pracownikowi, wobec którego toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i pracownik taki zalega ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące;
  • obowiązek udostępniania przez podmiot dozorujący komornikom sądowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy danych o miejscu przebywania dłużników alimentacyjnych objętych karą związaną z dozorem elektronicznym;
  • zobowiązanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do udostępniania w drodze elektronicznej komornikom sądowym określonych w ustawie danych ubezpieczonego będącego dłużnikiem uchylającym się od zobowiązań alimentacyjnych oraz danych dotyczących płatników składek takich ubezpieczonych. Ma to umożliwić sprawną egzekucję świadczeń alimentacyjnych. Z kolei komornik sądowy będzie zobowiązany do bieżącego informowania w drodze elektronicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zaprzestaniu prowadzenia egzekucji świadczeń alimentacyjnych oraz do potwierdzania nie rzadziej niż co 6 miesięcy o dalszym prowadzeniu egzekucji takich świadczeń;
  • zobowiązanie zatrudnienia w pierwszej kolejności bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi przez wskazane podmioty przy organizacji robót publicznych.