Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
BIP
RODO - tak przetwarzamy Twoje dane osobowe
Link do strony z ofertami pracy
Defibrylator oraz przeszkolone osoby w budynku PCŚ
Profil Centrum Inicjatyw Rodzinnych na portalu Facebook

Ikona ePUAP

Szanowni Klienci,

Poznańskie Centrum Świadczeń wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom oraz starając się dostosować działalność do najwyższych standardów usług, wprowadziło możliwość załatwienia niektórych spraw za pośrednictwem Internetu (Portal Empatia lub platforma ePUAP).

Już dziś, bez wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu zapewniamy możliwość skorzystania z poniższych z usług realizowanych przez Poznańskie Centrum Świadczeń:

1)     Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
2)     Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
3)     Świadczenie pielęgnacyjne
4)     Zasiłek pielęgnacyjny
5)     Karta Rodziny Dużej
6)     Stypendium szkolne
7)     Zasiłek szkolny
8)     Zryczałtowany dodatek energetyczny
9)     Wydawanie zaświadczeń
10)   Wielkopolska Karta Rodziny
11)   Pismo ogólne do urzędu
12)   Skargi, wnioski, zapytania do urzędu
13)   Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)
14)   Świadczenie Dobry Start

W celu skorzystania z oferowanych e-usług niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego Profilu Zaufanego, będącego alternatywą dla podpisu elektronicznego.

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem Profilu Zaufanego zachęcamy do skorzystania z usług Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane, który mieści się w siedzibie Centrum przy ul. Wszystkich Świętych 1.
W ciągu kilku minut uzyskają Państwo Profil Zaufany, z wykorzystaniem którego można załatwiać coraz więcej spraw, które wcześniej wymagały wizyty w instytucjach publicznych.

Ikona pobierania PDF Pobierz ulotkę informacyjną dotyczącą Karty dla Rodzin 3+

Priorytetem polityki rodzinnej na szczeblu państwowym oraz samorządowym jest podejmowanie działań zmierzających do wzmocnienia roli rodziny.

Z myślą o rodzinach, które posiadają co najmniej troje dzieci powstały programy wspierające rodziny wielodzietne.

W Poznaniu rodziny wielodzietne mają możliwość uzyskania uprawnień do:

 • Karty Rodziny Dużej wynikającej z lokalnego Programu "Poznań PRO Rodzina - promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych w Poznaniu" określonego w Uchwale Rady Miasta Poznania.
 • Wielkopolskiej Karty Rodziny wynikającej z Programu "Wielkopolskiej Karty Rodziny" określonego w Uchwale Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
 • Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 r.

Poznań PRO Rodzina – Karta Rodziny Dużej

Karta Rodziny Dużej skierowana jest do rodzin zameldowanych oraz zamieszkałych na terenie Miasta Poznania, prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 24 roku życia lub 26 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, lub któremu wydłużono czas edukacji), niezależnie od sytuacji materialnej.

więcej

Wielkopolska Karta Rodziny

Wielkopolska Karta Rodziny skierowana jest do rodzin zamieszkałych na terenie Miasta Poznania, prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczeń wiekowych), niezależnie od sytuacji materialnej.

więcej

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny skierowana jest do rodzin  zamieszkałych na terenie miasta Poznania, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wiekudo ukończenia 18 roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,), niezależnie od sytuacji materialnej.

więcej

Ikona pobierania ulotki dotyczącej pomocy mieszkaniowej Pobierz ulotke informacyjną pomocy mieszkaniowej

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla spełniających łącznie poniższe trzy warunki osób:

 • posiadających tytuł prawny do lokalu;
 • spełniających kryterium dochodowe;
 • zamieszkujących lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe.

więcej

Obniżka czynszu

Obniżka czynszu jest formą pomocy przeznaczoną dla lokatorów zamieszkujących lokale komunalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

Obniżka czynszu przysługuje na wniosek najemcy lokalu mieszkalnego.

Obniżka przysługuje najemcom, których średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 1544,48 zł) oraz 125% tej kwoty (tj. 1103,20 zł) w gospodarstwie wieloosobowych obowiązującej w dniu złożenia wniosku, oraz zajmujących lokal nie przekraczający odpowiedniej powierzchni.

Obniżki czynszu udziela się na okres 12 miesięcy. Wysokość przyznanej obniżki czynszu uzależniona jest od wysokości osiągniętego dochodu.

więcej

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

 • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
 • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
 • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).

więcej

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka w związku z urodzeniem się żywego dziecka. Świadczenie wypłacane jest w jednorazowej kwocie 1.000,00 zł na każde dziecko.

więcej

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, o które ubiegać mogą się rodzice dziecka, jeden z rodziców dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a także osoba ucząca się.

Zasiłek wypłacany jest w cyklu miesięcznym w następujących kwotach:

1. 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

2. 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3. 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

więcej

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia są więc m.in.

 • osoby bezrobotne (niezależnie od tego, czy są zarejestrowani w urzędzie pracy),
 • studenci,
 • rolnicy,
 • osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło),
 • osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

więcej

Poznańskie świadczenie żłobkowe

Świadczenie ma na celu częściowe pokrycie opłat za pobyt dziecka w żłobku niepublicznym, który otrzymał dofinansowanie za ten pobyt do 31 grudnia 2016 r. lub do 31 grudnia 2017 r. i nie otrzymał lub nie otrzyma dofinansowania w ramach konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

więcej

Jednorazowe wsparcie rzeczowe "Wyprawka dla gzubka"

Uchwałą Nr XV/245/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. ustanowione zostało jednorazowe wsparcie rzeczowe "Wyprawka dla gzubka".

Szczegółowe informacje na temat "Wyprawki dla gzubka" znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowe pytania dotyczące "Wyparki dla gzubka" prosimy kierować do wydziału nadzorującego realizację zadania

Pobierz wniosek o jednorazowe wsparcie rzeczowe "Wyprawka dla gzubka".

 

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny przysługuje osobie, która ma zasądzone alimenty na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

 • do ukończenia 18 roku życia;
 • do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia;
 • bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza netto kwoty 725,00 zł.

więcej

Dłużnicy alimentacyjni

Działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 489 z późn. zm.) podejmuje organ właściwy dłużnika tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.
Działania wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane są na wniosek organu właściwego wierzyciela tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Organ właściwy wierzyciela występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego w przypadku:

 • otrzymania wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, złożonego przez osobę uprawnioną w przypadku bezskuteczności egzekucji;
 • przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • umieszczenia osoby uprawnionej w pieczy zastępczej

więcej