Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
BIP
RODO - tak przetwarzamy Twoje dane osobowe
Link do strony z ofertami pracy
Defibrylator oraz przeszkolone osoby w budynku PCŚ
Profil Centrum Inicjatyw Rodzinnych na portalu Facebook

STAŻE STUDENCKIE

Zapraszamy studentów do odbycia stażu studenckiego w ramach Programu Staży i Praktyk Studenckich organizowanego przez Urząd Miasta Poznania oraz Poznańskie Centrum Świadczeń – ogłoszenie dotyczące poszczególnych edycji udostępnione jest na stronie internetowej.


PRAKTYKI

Zapraszamy absolwentów studiów I i II stopnia uczelni wyższych na płatne 3-miesięczne praktyki absolwenckie. Zgłoś swoją kandydaturę korzystając z elektronicznego formularza, lub w formie tradycyjnej - pobierz wzór podania i wypełniony prześlij na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ponadto Słuchacze szkół policealnych mogą odbywać w Poznańskim Centrum Świadczeń obowiązkowe praktyki przewidziane w programie nauczania (nieodpłatne).

Informacji udzielamy telefonicznie lub drogą elektroniczną:
tel.: 61-878-59-42, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


OFERTY PRACY - PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych dotyczących aktualnych ofert pracy umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dokumenty, których wymagamy od kandydatów:

 • Kwestionariusz osobowy kandydata (wypełnij formularz).

 • Kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 poz.1282) - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną
  (pobierz wzór naszego oświadczenia o niekaralności).

W zakresie naboru zewnętrznego obowiązują następujące etapy:

 • ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze,
 • składanie dokumentów aplikacyjnych,
 • wstępna ocena kandydatów – w oparciu o analizę dokumentów aplikacyjnych,
 • sporządzenie listy kandydatów, spełniających wymagania formalne,
 • ocena końcowa kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu kompetencyjnego,
 • sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze,
 • podjęcie decyzji o zatrudnieniu,
 • ogłoszenie wyników naboru oraz podpisanie umowy o pracę.

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych

Przesyłając dokumenty aplikacyjne:

Wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Administratora – Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań - danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, których podanie nie jest obowiązkowe, w celu przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacji - dotyczy sytuacji zamieszczenia danych nieobowiązkowych.

Wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Administratora – Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań - danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach - dotyczy chęci uczestnictwa w kolejnych naborach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą w Poznaniu, ul. Wszystkich Świętych 1 61-843 Poznań, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCS-Poznan/SkrytkaESP.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie wskazanym w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 4. Dane po zrealizowaniu pierwotnego celu będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy i art. 14 i 15 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwi uczestnictwo w procesie rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie ma wpływu na udział w procesie rekrutacji. Podanie informacji o niepełnosprawności jest nieobowiązkowe, ale niezbędne do skorzystania z prawa, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych - pierwszeństwo w zatrudnieniu.
 6. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych podanych dobrowolnie) może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Udostępnienie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić organom publicznym, osobom przez nas upoważnionym oraz naszym pracownikom, którzy posiadają dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy zadanie lub innym instytucjom na podstawie przepisów prawa.
 8. Ma Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych
  • żądania: sprostowania danych, które są nieprawidłowe, usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
  • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 11. Dane osobowe wybranego kandydata w postaci imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania będą udostępnione publicznie na tablicy ogłoszeń Poznańskiego Centrum Świadczeń oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w związku z ogłoszeniem wyników naboru przez okres co najmniej 3 miesięcy zgodnie z art. 15 ust. ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.