Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

UCHWAŁA NR V/25/VII/2015 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 stycznia 2015r.
w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.
Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§1
Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu nadaje się statut, stanowiący załącznik do uchwały.
§2
Traci moc uchwała Nr LXVIiI/1090/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do uchwały Nr V/25/Vll/20l5 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 stycznia 2015r.
STATUT
POZNAŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ
Rozdział 1 Postanowienia ogólne
§1
1. Poznańskie Centrum Świadczeń, zwane dalej „Centrum”, jest jednostką organizacyjną Miasta Poznania, nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej, którą kieruje Dyrektor Poznańskiego Centrum Świadczeń, zwany dalej „Dyrektorem”.
§2
1. Siedzibą Centrum jest miasto Poznań.
2. Centrum użytkuje i zarządza mieniem Miasta Poznania niezbędnym do wykonywania zadań statutowych.
Rozdział 2 Przedmiot działalności
§3
1. Centrum realizuje zadania w zakresie:
1) świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.
0 świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 ze zmianami);
2) zasiłków dla opiekunów określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu
1 wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567);
3) dodatków mieszkaniowych określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r.
o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 966, ze zmianami);
4) świadczeń alimentacyjnych i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1228. ze zmianami);
5) pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym określonej w art. 90 c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572. ze zmianami);
6) programów rządowych mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży oraz innych grup społecznych, o których mowa w art. 90 u ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami);
7) zryczałtowanego dodatku energetycznego określonego w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, ze zmianami);
8) obniżania czynszu określonego w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 150) oraz przepisach prawa miejscowego;
9) prowadzenia spraw dotyczących przyznawania Karty Rodziny Dużej, o której mowa w uchwale Nr XL/597/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia programu „Poznań PRO Rodzina - promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych w Poznaniu;
10) prowadzenia spraw dotyczących przyznawania Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863);
1 l)prowadzenia spraw dotyczących przyznawania Wielkopolskiej Karty Rodziny,
o której mowa w uchwale Nr 4705/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2014 r.;
12)określonym przez prawo miejscowe i nałożonych Centrum do realizacji.
Rada Miasta Poznania może nałożyć na Centrum obowiązek realizacji dodatkowych
zadań, jeżeli jest to niezbędne do zaspokojenia potrzeb ludności oraz innych jednostek
organizacyjnych podległych organom Miasta Poznania, zapewniając na ich realizację
odpowiednie środki finansowe.
Rozdział 3 Organizacja Centrum
§4
1. Dyrektor zatrudniany jest przez Prezydenta Miasta Poznania.
2. Dyrektor jednoosobowo kieruje działalnością i zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Centrum oraz reprezentuje je na zewnątrz na podstawie i w granicach udzielonych pełnomocnictw.
§5
1. Dyrektor wydaje zarządzenia w sprawach dotyczących funkcjonowania Centrum.
2. Dyrektor w drodze zarządzenia ustala Regulamin Organizacyjny Centrum poprzez określenie szczegółowej struktury organizacyjnej oraz zakresu działania komórek organizacyjnych Centrum.
§6
1. Centrum jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy. Wszelkie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Centrum wykonuje Dyrektor.
2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora wykonuje Prezydent Miasta Poznania.
Rozdział 4 Gospodarka finansowa
§7
Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych, w szczególności:
1) prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu dochodów i wydatków, zwanego rocznym planem finansowym;
2) prowadzi ewidencję księgową majątku, przekazanego w zarząd lub do korzystania;
3) prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Gospodarowanie mieniem §8
1. Mienie Centrum jest własnością Miasta Poznania.
2. Centrum gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego należytą ochronę
i wykorzystanie.
Rozdział 6 Postanowienia końcowe
§9
Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.
§10
W zakresie nieuregulowanym stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
UCHWAŁA NR V/25/VII/2015 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 stycznia 2015r.
w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.
Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§1
Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu nadaje się statut, stanowiący załącznik do uchwały.
§2
Traci moc uchwała Nr LXVIiI/1090/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do uchwały Nr V/25/Vll/20l5 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 stycznia 2015r.
STATUT
POZNAŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ
Rozdział 1 Postanowienia ogólne
§1
1. Poznańskie Centrum Świadczeń, zwane dalej „Centrum”, jest jednostką organizacyjną Miasta Poznania, nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej, którą kieruje Dyrektor Poznańskiego Centrum Świadczeń, zwany dalej „Dyrektorem”.
§2
1. Siedzibą Centrum jest miasto Poznań.
2. Centrum użytkuje i zarządza mieniem Miasta Poznania niezbędnym do wykonywania zadań statutowych.
Rozdział 2 Przedmiot działalności
§3
1. Centrum realizuje zadania w zakresie:
1) świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.
0 świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 ze zmianami);
2) zasiłków dla opiekunów określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu
1 wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567);
3) dodatków mieszkaniowych określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r.
o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 966, ze zmianami);
4) świadczeń alimentacyjnych i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1228. ze zmianami);
5) pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym określonej w art. 90 c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572. ze zmianami);
6) programów rządowych mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży oraz innych grup społecznych, o których mowa w art. 90 u ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami);
7) zryczałtowanego dodatku energetycznego określonego w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, ze zmianami);
8) obniżania czynszu określonego w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 150) oraz przepisach prawa miejscowego;
9) prowadzenia spraw dotyczących przyznawania Karty Rodziny Dużej, o której mowa w uchwale Nr XL/597/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia programu „Poznań PRO Rodzina - promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych w Poznaniu;
10) prowadzenia spraw dotyczących przyznawania Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863);
1 l)prowadzenia spraw dotyczących przyznawania Wielkopolskiej Karty Rodziny,
o której mowa w uchwale Nr 4705/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2014 r.;
12)określonym przez prawo miejscowe i nałożonych Centrum do realizacji.
Rada Miasta Poznania może nałożyć na Centrum obowiązek realizacji dodatkowych
zadań, jeżeli jest to niezbędne do zaspokojenia potrzeb ludności oraz innych jednostek
organizacyjnych podległych organom Miasta Poznania, zapewniając na ich realizację
odpowiednie środki finansowe.
Rozdział 3 Organizacja Centrum
§4
1. Dyrektor zatrudniany jest przez Prezydenta Miasta Poznania.
2. Dyrektor jednoosobowo kieruje działalnością i zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Centrum oraz reprezentuje je na zewnątrz na podstawie i w granicach udzielonych pełnomocnictw.
§5
1. Dyrektor wydaje zarządzenia w sprawach dotyczących funkcjonowania Centrum.
2. Dyrektor w drodze zarządzenia ustala Regulamin Organizacyjny Centrum poprzez określenie szczegółowej struktury organizacyjnej oraz zakresu działania komórek organizacyjnych Centrum.
§6
1. Centrum jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy. Wszelkie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Centrum wykonuje Dyrektor.
2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora wykonuje Prezydent Miasta Poznania.
Rozdział 4 Gospodarka finansowa
§7
Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych, w szczególności:
1) prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu dochodów i wydatków, zwanego rocznym planem finansowym;
2) prowadzi ewidencję księgową majątku, przekazanego w zarząd lub do korzystania;
3) prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Gospodarowanie mieniem §8
1. Mienie Centrum jest własnością Miasta Poznania.
2. Centrum gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego należytą ochronę
i wykorzystanie.
Rozdział 6 Postanowienia końcowe
§9
Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.
§10
W zakresie nieuregulowanym stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
UCHWAŁA NR V/25/VII/2015 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 stycznia 2015r.
w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.
Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§1
Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu nadaje się statut, stanowiący załącznik do uchwały.
§2
Traci moc uchwała Nr LXVIiI/1090/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do uchwały Nr V/25/Vll/20l5 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 stycznia 2015r.
STATUT
POZNAŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ
Rozdział 1 Postanowienia ogólne
§1
1. Poznańskie Centrum Świadczeń, zwane dalej „Centrum”, jest jednostką organizacyjną Miasta Poznania, nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej, którą kieruje Dyrektor Poznańskiego Centrum Świadczeń, zwany dalej „Dyrektorem”.
§2
1. Siedzibą Centrum jest miasto Poznań.
2. Centrum użytkuje i zarządza mieniem Miasta Poznania niezbędnym do wykonywania zadań statutowych.
Rozdział 2 Przedmiot działalności
§3
1. Centrum realizuje zadania w zakresie:
1) świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.
0 świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 ze zmianami);
2) zasiłków dla opiekunów określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu
1 wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567);
3) dodatków mieszkaniowych określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r.
o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 966, ze zmianami);
4) świadczeń alimentacyjnych i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1228. ze zmianami);
5) pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym określonej w art. 90 c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572. ze zmianami);
6) programów rządowych mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży oraz innych grup społecznych, o których mowa w art. 90 u ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami);
7) zryczałtowanego dodatku energetycznego określonego w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, ze zmianami);
8) obniżania czynszu określonego w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 150) oraz przepisach prawa miejscowego;
9) prowadzenia spraw dotyczących przyznawania Karty Rodziny Dużej, o której mowa w uchwale Nr XL/597/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia programu „Poznań PRO Rodzina - promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych w Poznaniu;
10) prowadzenia spraw dotyczących przyznawania Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863);
1 l)prowadzenia spraw dotyczących przyznawania Wielkopolskiej Karty Rodziny,
o której mowa w uchwale Nr 4705/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2014 r.;
12)określonym przez prawo miejscowe i nałożonych Centrum do realizacji.
Rada Miasta Poznania może nałożyć na Centrum obowiązek realizacji dodatkowych
zadań, jeżeli jest to niezbędne do zaspokojenia potrzeb ludności oraz innych jednostek
organizacyjnych podległych organom Miasta Poznania, zapewniając na ich realizację
odpowiednie środki finansowe.
Rozdział 3 Organizacja Centrum
§4
1. Dyrektor zatrudniany jest przez Prezydenta Miasta Poznania.
2. Dyrektor jednoosobowo kieruje działalnością i zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Centrum oraz reprezentuje je na zewnątrz na podstawie i w granicach udzielonych pełnomocnictw.
§5
1. Dyrektor wydaje zarządzenia w sprawach dotyczących funkcjonowania Centrum.
2. Dyrektor w drodze zarządzenia ustala Regulamin Organizacyjny Centrum poprzez określenie szczegółowej struktury organizacyjnej oraz zakresu działania komórek organizacyjnych Centrum.
§6
1. Centrum jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy. Wszelkie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Centrum wykonuje Dyrektor.
2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora wykonuje Prezydent Miasta Poznania.
Rozdział 4 Gospodarka finansowa
§7
Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych, w szczególności:
1) prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu dochodów i wydatków, zwanego rocznym planem finansowym;
2) prowadzi ewidencję księgową majątku, przekazanego w zarząd lub do korzystania;
3) prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Gospodarowanie mieniem §8
1. Mienie Centrum jest własnością Miasta Poznania.
2. Centrum gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego należytą ochronę
i wykorzystanie.
Rozdział 6 Postanowienia końcowe
§9
Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.
§10
W zakresie nieuregulowanym stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
UCHWAŁA NR LXIX/1277/VII/2018
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 3 lipca 2018 r.
 w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.
Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§1
Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu nadaje się statut stanowiący załącznik do uchwały.
§2
Traci moc uchwała Nr LVIII/1099/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący RMP
(-) Grzegorz Ganowicz 
 
Załącznik do uchwały Nr LXIX/1277/VII/2018
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 3 lipca 2018 r.
 STATUT
POZNAŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ
 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1

Poznańskie Centrum Świadczeń, zwane dalej Centrum, jest jednostką organizacyjną Miasta Poznania, nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej, którą kieruje Dyrektor Poznańskiego Centrum Świadczeń, zwany dalej Dyrektorem.

§2
 1. Siedzibą Centrum jest miasto Poznań.
 2. Centrum użytkuje i zarządza mieniem Miasta Poznania niezbędnym do wykonywania zadań statutowych.
Rozdział 2
Przedmiot działalności
§3
1. Centrum realizuje zadania w zakresie:
 1. świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, ze zmianami);
 2. świadczeń wychowawczych określonych w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 ze zmianami);
 3. świadczenia "Dobry start" określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061);
 4. zasiłków dla opiekunów określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2092);
 5. jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.  U. z 2016 r. poz. 1860);
 6. dodatków mieszkaniowych określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 180);
 7. świadczeń alimentacyjnych i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 554, ze zmianami);
 8. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym określonej w art. 90 c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, ze zmianami);
 9. programów rządowych mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz innych grup społecznych, o których mowa w art. 90 u ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2198, ze zmianami);
 10. zryczałtowanego dodatku energetycznego określonego w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zmianami);
 11. obniżania czynszu określonego w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 ze zmianami) oraz przepisach prawa miejscowego;
 12. prowadzenia spraw dotyczących przyznawania Karty Rodziny Dużej, o której mowa w uchwale Nr XL/597/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia programu „Poznań PRO Rodzina - promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych w Poznaniu;
 13. prowadzenia spraw dotyczących przyznawania Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zmianami);
 14. prowadzenia spraw dotyczących przyznawania Wielkopolskiej Karty Rodziny, o której mowa w uchwale Nr 4705/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2014 r.;
 15. prowadzenia spraw dotyczących przyznawania Karty Seniora - "Poznańskiej Złotej Karty", o której mowa w uchwale Nr LV/1001/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Praogramu "Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021";
 16. wypłaty świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 8b ustawy z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1459 ze zmianami);
 17. prowadzenia spraw dotyczących egzekwowania opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce, o której mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 za zmianami);
 18. integrowania, rozpowszechniania i wzmacniania miejskiej oferty wsparcia dla rodzin poprzez działalność Centrum Inicjatyw Rodzinnych;
 19. określonym przez prawo miejscowe i nałożonych Centrum do realizacji.
2. Rada Miasta Poznania może nałożyć na Centrum obowiązek realizacji dodatkowych zadań, jeżeli jest to niezbędne do zaspokojenia potrzeb ludności oraz innych jednostek organizacyjnych podległych organom Miasta Poznania, zapewniając na ich realizację odpowiednie środki finansowe.
 
Rozdział 3
Organizacja Centrum
§4
 1. Dyrektor zatrudniany jest przez Prezydenta Miasta Poznania.
 2. Dyrektor jednoosobowo kieruje działalnością i zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Centrum oraz reprezentuje je na zewnątrz na podstawie i w granicach udzielonych pełnomocnictw.
§5
 1. Dyrektor wydaje zarządzenia w sprawach dotyczących funkcjonowania Centrum.
 2. Dyrektor w drodze zarządzenia ustala Regulamin Organizacyjny Centrum poprzez określenie szczegółowej struktury organizacyjnej oraz zakresu działania komórek organizacyjnych placówki.
§6
 1. Centrum jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy. Wszelkie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Centrum wykonuje Dyrektor.
 2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora wykonuje Prezydent Miasta Poznania.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa
§7
Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych, w szczególności:
 1. prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu dochodów i wydatków, zwanego rocznym planem finansowym;
 2. prowadzi ewidencję księgową majątku, przekazanego w zarząd lub do korzystania;
 3. prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Rozdział 5 
Gospodarowanie mieniem
§8
 1. Mienie Centrum jest własnością Miasta Poznania.
 2. Centrum gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego należytą ochronę i wykorzystanie.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§9
Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.